Privacyverklaring en Algemene leveringsvoorwaarden

Privacy verklaring
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sieraden van Kim kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sieraden van Kim, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sieraden van Kim verstrekt. Sieraden van Kim kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM SIERADEN VAN KIM GEGEVENS NODIG HEEFT

Sieraden van Kim verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sieraden van Kim uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SIERADEN VAN KIM GEGEVENS BEWAART

Sieraden van Kim bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst tot stand komt worden de gegevens enkel voor de belastingdienst bewaard voor de duur van zeven jaar.

DELEN MET ANDEREN

Sieraden van Kim verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website www.sieradenvnkim.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sieraden van Kim gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Sieraden van Kim maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sieraden van Kim bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Sieraden van Kim te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sieraden van Kim heeft hier geen invloed op.

Sieraden van Kim heeft Google geen toestemming gegeven om via Sieraden van Kim verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sieradenvankim.nl Sieraden van Kim zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sieraden van Kim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website www.sieradenvankim.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sieraden van Kim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sieraden van Kim op via info@sieradenvankim.nl

www.sieradenvankim.nl is een website van Kim Koning, goudsmid en beeldend kunstenaar. Sieraden van Kim is als volgt te bereiken:

info@sieradenvankim.nl

0623761442

Uit veiligheidsoverweging van mijn kant plaats ik geen vestigingsadres op deze site.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden betreffen alle handelingen gedaan door sieraden van kim.

Betalingen: NL37INGB0006368180

Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te verschaffen. De voorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van het Nederlands consumentenrecht.

Bestellen:

Bestellingen en opdrachten kunnen direct, via onze website, per email, post of telefoon worden geplaatst. Bij de levering van de door u bestelde producten ontvangt u tevens de factuur van uw bestelling. Orders worden zoveel mogelijk direct na bestelling uitgevoerd één en ander is mede afhankelijk of het artikel op voorraad is en van de gedane betaling. Goederen worden pas verzonden of verstrekt nadat betaling heeft plaatsgevonden. Bestellingen dienen vergezeld te gaan van een opgave betreffende het nummer van het sieraad of het opdracht nummer, voor speciale opdrachten, maten en lengtes.

Alle bestellingen, zowel uit de webwinkel, reparaties als speciaal gemaakte opdrachten dienen ten alle tijden vooraf betaald te worden, voor verzending.

Bestellingen die op voorraad zijn, worden verstuurd op de zelfde of eerst volgende werkdag, zodra uw betaling door ons is ontvangen op ING rekening nummer NL37INGB0006368180 met de vermelding van Sieraad van Kim.

Leveringen van sieraden en opdrachten die op maat zijn gemaakt, hebben een andere levertijd. Voor een indicatie van de leveringstermijn kunt u altijd contact met ons opnemen.

Levering artikelen

Onderstaande geldt alleen voor aangeboden artikelen, en derhalve niet voor in uw opdracht speciaal vervaardigde stukken en / of reparaties.

De meeste op de website aangeboden artikelen zijn op voorraad leverbaar. Alle bestellingen worden uitsluitend verzonden bij vooruitbetaling.

Artikelen, welke nieuw geproduceerd moeten worden, kunnen afwijken van het op de website aangeboden artikel. Dit geldt met name voor artikelen met bijvoorbeeld natuurlijke mineralen, (edelstenen) en parels. In geval van duidelijke afwijking wordt vooraf contact met u opgenomen.

U kunt online via de webwinkel bestellen. De prijs van de artikelen staat op onze webwinkel, prijswijzigingen / verkeerde prijs op de webwinkel zijn voorbehouden. In voorkomende gevallen wordt vooraf contact met u opgenomen. Houdt in ieder geval altijd rekening met de goud en zilverkoers. Al onze sieraden zijn hieraan gerelateerd. Het kan dus voorkomen dat de consument op maandag een sieraad bekijkt, wat op woensdag in prijs is gestegen door gestegen koers. Maar het kan ook andersom. Een sieraad wat minder in prijs is geworden.

De maximale leveringstermijn is 30 dagen. Indien deze overschreden wordt, om welke redenen dan ook, wordt u hiervan in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden, om kosteloos de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 werkdagen aan u terug betaald. De daadwerkelijke leveringstermijn, gaat in op moment van ontvangst betaling. Blijft een betaling uit, dan zal na 7 werkdagen, de bestelling geannuleerd worden en gaan de sieraden weer in de verkoop.

Afkoelingsperiode

Onderstaande geldt alleen voor kant en klare aangeboden artikelen, en derhalve niet voor in opdracht speciaal vervaardigde of aangepaste stukken en / of reparaties.

Na ontvangst van het product heeft de consument een afkoelingsperiode van zeven dagen om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en het product na melding te retourneren. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van retourzending. Alleen aangetekende poststukken worden door ons in behandeling genomen. Wij zijn in het geheel niet verantwoordelijk voor poststukken die enkel met postzegel zijn verzonden.

Van ontbinding van de koopovereenkomst kan alleen sprake zijn indien het geretourneerde artikel nog volledig intact en onbeschadigd is en in originele verpakking geretourneerd wordt. De aanbieder zal in geval van ontbinding, binnen 14 werkdagen na ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen, exclusief eventuele verzendkosten terugbetalen.

Wanneer u een beroep wilt doen op deze afkoelingsregeling neemt u dan direct contact met ons op. Niet goed, geld terug.

Let wel…vrijwel alle sieraden zijn handwerk, dit betekent, dat er een onvolkomenheid in kan en mag zitten. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de vervaardiging van sieraden en reparaties. Alles wordt naar beste kunnen uitgevoerd.

Voor opruimingsartikelen geldt geen afkoelperiode. Sieraden gekocht in een opruiming worden dus niet teruggenomen en gecrediteerd.

Levering ontwerp opdrachten

Indien wij voor de consument een ontwerp moeten indienen, waarnaar er een opdracht tot productie wordt gegeven,wordt dit niet berekend. Alle ontwerpen blijven, ook na aankoop, eigendom van sieraden van kim. Sieraden van kim is ten alle tijden gerechtigd, de ontwerpen te gebruiken. Wel zullen de ontwerpen dan gebruikt worden met bescherming van het originele. Indien het bij een ontwerp blijft, dienen wij een rekening in van €75,-. Deze rekening zult u per omgaande dienen te voldoen op het eerder genoemde rekening nummer.
Levering opdrachten.

sieraden van kim vervaardigt ook unieke sieraden en voorwerpen van edelmetaal in onderling overleg met de klant. Ook verricht zij reparaties en aanpassingen aan bestaande sieraden en voorwerpen. Deze opdrachten worden uitgevoerd in een nader af te spreken termijn. In het geval van in uw opdracht speciaal gemaakte opdrachten, gaan we pas over tot bestelling van materiaal en produceren van het sieraad, wanneer de betaling ontvangen is.

Prijsopgaves blijven 14 dagen geldig, tenzij de goudkoers in eens exorbitant stijgt of daalt. In dat geval, nemen wij zo snel mogelijk contact met de consument op.

Garantie:

Op de producten (sieraden) van sieraden van kim wordt 3 maanden garantie verstrekt.

Gebreken aan de producten die binnen 1 jaar na verzenddatum ontstaan zullen door ons beoordeeld worden en indien wij de consument in het gelijk stellen,verholpen. Zelfs na meerdere jaren raden wij altijd aan, toch contact met ons op te nemen. Het een en ander zal dan niet meer onder garantie hersteld worden, maar wellicht is er een regeling te treffen. Wij beoordelen het product en zullen u zo snel mogelijk over de herstelwerkzaamheden en bijkomende kosten in kennis stellen.

Uitsluitingen:

Uitgesloten van garantie is schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. Daar valt onder andere onder ’s nachts dragen, wat overmatige slijtage veroorzaakt, aantasting door chemicaliën, breuk/verlies van edelstenen, en schade ontstaan door mechanische invloeden zoals stoten en gebruik bij zware werkzaamheden. Uitgesloten is ook het vervangen van (delen van) sieraden bij verlies hiervan. Ook reinigen van sieraden valt niet onder de garantie. Door ons op maat gemaakte ringen en colliers, geschieden in opdracht van consument, indien achteraf blijkt dat de consument de verkeerde maat heeft opgegeven, dan is er geen aanspraak te maken op garantie. Transport en verzendkosten zijn uitgesloten van garantie.

Garantie is ter beoordeling van sieraden van kim.

Algemene bepalingen

Sieraden van kim kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

De aanbieder erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect hiervan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is. Als aanbieder houden wij ons aan de Nederlandse wet – en regelgeving met speciale aandacht voor consumenten wetgeving. De aanbieder is verplicht zich bij alle contacten met consumenten te onthouden van gedragingen die op één of andere manier inbreuk maken op of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument. Met deze wettelijke regelingen wordt voornamelijk gedoeld op de wettelijke regelingen voor consumenten koop, algemene voorwaarden, productaansprakelijkheid misleidende reclame en opdracht uit het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke regelingen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Disclaimer
Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website. Sieraden van kim , aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op website gepubliceerde informatie. Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van sieraden van kim.

Aansprakelijkheid
De informatie op www.sieradenvankim.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn of zelfs onjuistheden bevatten. Derhalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is sieraden van kim, niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie en producten, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Rechten van intellectuele eigendom
Deze website bevat mogelijk merken en oorspronkelijke werken, zoals onder andere teksten en foto’s, die beschermd zijn door diverse rechten van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, merk- en/of auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is Sieraden van kim exclusief rechthebbende op deze rechten. Ieder gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegelaten in de relevante wet- en regelgeving is niet toegestaan.
Sieraden van kim behoudt al haar rechten voor.

Disclaimer Januari 2019

Sieraden van Kim. Alle rechten voorbehouden.